תנאי שימוש ומדיניות פרטיות לאפליקציית העובדים "סלקום שלי"

 

 

שלום וברוכים הבאים לאפליקציית "סלקום שלי" (להלן: ה"אפליקציה") של עובדי קבוצת סלקום (הכוללת את סלקום ישראל בע"מ, דינמיקה רשת חנויות תקשורת בע"מ וגולן טלקום בע"מ, כולן או אחת מהן, לפי העניין ושתכונה בהסכם זה "סלקום" או "החברה" או "אנחנו"). האפליקציה מאפשרת לעובדי החברה גישה לפורטל העובדים שלה, לספר הטלפונים, למידע ארגוני ולביצוע פעולות שונות. ההרשמה ו/או השימוש באפליקציה הינם בכפוף לתנאים המפורטים להלן, וביצועם מעיד על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים להם או לחלקים מהם, אינך רשאי להשתמש באפליקציה. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד. השירותים באפליקציה יסופקו על ידי התאגידים בקבוצת סלקום במשותף.  

 

  1. השימוש באפליקציה

1.1        האפליקציה מיועדת לעובדי החברה בלבד.

1.2       הגישה לאפליקציה תבוצע באמצעות הכנסת פרטים מזהים כגון מספר עובד ומספר טלפון נייד ובתהליך OTP. ככל שתבחר לעשות שימוש באופציה בה ההזדהות הינה בכניסה הראשונה בלבד, עליך להקפיד כי השימוש בציוד הרלוונטי ייעשה על ידך בלבד. האפליקציה עשוייה לאפשר לך לראות נתונים שונים הקשורים לעבודתך בסלקום, והכל לפי שיקול דעתה של סלקום. הנך מתחייב שלא להשתמש בפרטים המזהים של אחר, לא למוסרם לצד ג' כלשהו ולדווח לסלקום באופן מיידי אם תגלה שצד ג' עושה בהם שימוש בהעדר הרשאה. למען הסר ספק יובהר, כי  הינך אחראי באופן מלא בגין כל פעולה שתבוצע באפליקציה, גם במקרים כאשר צד ג' מבצע בהם שימוש בהעדר הרשאה מפורשת ממך. 

1.3       עדכניות המידע באפליקציה היא בהתאם למידע המעודכן במערכות החברה. בכל מקרה של סתירה בין מידע שפורסם באפליקציה לבין מידע המצוי במערכות החברה, יהיה המידע המצוי במערכות החברה המידע המחייב.

1.4       השירותים (לרבות הפרסומים) המסופקים באמצעות האפליקציה עשויים להיות מותאמים לך אישית, לרבות על בסיס מיקום או שימושים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עשויה להיות שונות בין השירותים שיועמדו לרשותך בשימוש באפליקציה בישראל או בחו"ל.

1.5       המידע המצוי באפליקציה הינו רכושה הבלעדי של סלקום. חל איסור על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט או באפליקציה, או לקחת חלק בכל האמור, למעט שליפת נתונים לצורך שימוש אישי של המשתמש בו.

1.6       השימוש באפליקציה מותר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועדה האפליקציה. כל שימוש ו/או ניסיון לשימוש בסיסמא כוזבת, התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג' כלשהו אסורים בהחלט.

1.7       מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לעשות שימוש באפליקציה ותכניה, להעלות לאפליקציה (Upload), לשלוף, לשדר, להפיץ, לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחר את השימוש באפליקציה; האסור לפרסום או לשימוש, או מהווה איום, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי דין או שעלול לחייב באחריות משפטית; העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות או כל זכות קניינית אחרת; הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לפגוע בתוכנת המחשב, או הכולל פרסומת מכל סוג שהוא.

1.8       הינך מתחייב כי לא תבצע פעולות המפרות את התנאים לפי מסמך זה וכן פעולות המהוות פגיעה בזכויות צד ג' ועבירה פלילית.

  1. פרטיות

2.1       המידע שייאסף באמצעות האפליקציה, ובכלל כך המידע שיימסר על ידך, ישמש את סלקום לצורך כל דבר ועניין הקשור בעבודתך בסלקום, לרבות עיבודו, אחסונו, צירופו לשאר המידע הקיים ושימוש בו, לשימושים נוספים הנלווים לשימושים האמורים לעיל ונדרשים לשם השלמתם, ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות עיבודים סטטיסטיים ושיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האפליקציה, זאת אף באמצעות העברתו של המידע לצדדים שלישיים כמפורט להלן.

2.2      המדיניות והנהלים אשר על פיהם פועלת סלקום באיסוף, שימוש ועיבוד כלל המידע מעוגנים בהסכמי התנאים הכלליים ו/או מסמך מדיניות הגנת הפרטיות של סלקום ו/או בהסכמות ייעודיות ו/או בהסכם העסקה (להלן: "מסמכי מדיניות הפרטיות"). תנאים אלו של שימוש באפליקציה מתווספים לתנאים האמורים.

2.3      סלקום אוספת, מחזיקה ומעבדת מידע  אודותיך כמפורט במסמכי מדיניות הפרטיות. במסגרת האפליקציה יתווסף למידע כאמור לעיל מידע נוסף, לרבות מידע שנמסר על ידך וכן מידע שנאסף אודותיך בעת השימוש באפליקציה. המידע שנאסף ומתועד במסגרת השימוש, עשוי לכלול  בין השאר, את המידע שנקלט מן הדפדפן/ציוד הקצה/מערכת ההפעלה  שברשותך, ובכלל זה כתובות IP באמצעותם נעשה שימוש באפליקציה, זמני  השהייה בכל אחד מעמודי האפליקציה או שירותיה, הפעולות שבוצעו, התכנים שהועלו או נשלחו, מיקום גאוגרפי, היקף השימוש באפליקציה לרבות התכנים, הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפניך או בהם צפית וכן זמני הצפייה בכל אחד מהם; ציוד הקצה בו עשית שימוש (לרבות סוג מערכת ההפעלה); מקור הגישה אל האפליקציה; ומידע אודות זהות מפעיל התקשורת בו נעשה שימוש.

2.4      סלקום רשאית לשמור את המידע שייאסף במאגרי המידע של החברה ולהשתמש בו לצרכיה על פי מסמכי מדיניות הפרטיות, תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ייעשה שימוש במידע למטרות הבאות, לרבות בדרך של דיוור ישיר: לצורך אספקת שירותים ומוצרים;  לצורך שיווק, פילוח ומתן הצעות שהותאמו עבורך; תפעול השירותים או שירותי ספקים אחרים; חיובים וגביית כספים; עריכת חשבונות והפקתם; בקרה, מניעת גניבה והונאה ומטרות אבטחה; יצירת קשר עימך, לרבות פעילות שיווק ושימור; הפקת וניתוח מידע אישי או סטטיסטי, מחקר ובקרה ואכיפת זכויותיה של סלקום על פי הסכם זה ו/או כל הסכם אחר. למען הסר ספק, מובהר כי סלקום תעשה שימוש בנתוני המיקום שלך לצורך אספקת שירותי האפליקציה, ובכלל כך תותאם האפליקציה בהתאם למיקומך, ככל שהדבר רלוונטי. תשומת ליבך, כי ייתכן שנפנה אליך, בין היתר, למטרות שירות, למטרות שיווקיות  ולמטרות לגיטימיות אחרות, גם על בסיס שימושים בשירותי החברה וכן על בסיס פעולות שביצעת באתר האינטרנט של החברה, באפליקציה או על בסיס כל מידע נוסף המתקבל מה  Cookiesוטכנולוגיות הניטור הנוספות בהן נעשה שימוש. ככל שאינך מעוניין שסלקום תעשה שימוש כאמור במידע שנאסף אודותיך, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באפליקציה.

2.5      סלקום רשאית להעביר נתונים אלו לצד שלישי בהתאם לאמור במסמכי מדיניות הפרטיות ומסמך זה, ובכלל כך יועברו נתונים גם לצדדים המספקים שירותים לחברה, צדדים המספקים לך שירותים, במקרה של מיזוג והעברת פעילות, ובמקרים בהם ההעברה נדרשת להתגוננות החברה. 

2.6      למען הסר ספק, מובהר כי ההגבלות שחלות על סלקום לגבי איסוף, עיבוד, שימוש והעברת מידע חלים על מידע מזוהה או ניתן לזיהוי באופן סביר.  אין באמור כדי לגרוע מזכות סלקום  לעשות שימוש בנתונים מוצפנים או אגרגטיביים, לרבות העברתם,  בהתאם לדין, לצדדים שלישיים לצרכים שונים, כגון מחקר או לצרכי אותם צדדים. במקרים אלה, אנו ננקוט באמצעים כדי שנתונים אלו  יועברו באופן שמקשה לזהות אותך או אחרים באופן אישי.

2.7      במסגרת האפליקציה סלקום  תהיה רשאית לעניין אותך בשלל מבצעים, פרסומים והטבות לרבות המותאמות לך אישית. פרסומים אלו  יועברו אליך גם באמצעות הודעות PUSH. באפשרותך לבחור, שלא לקבל הודעות PUSH, באמצעות תפריט ההגדרות במכשירך. בנוסף, סלקום תהא רשאית, בכפוף להוראות כל דין, להמשיך ולבצע פניה אליך בכל אמצעי תקשורת שסלקום תמצא לנכון בהצעות ובמסרים פרסומיים שונים הנוגעים לשירותי סלקום. במידה ואינך מעוניין בקבלת מסרים אלו באמצעות פקס, מייל, SMS, הודעת חיוג אוטומטי, אנא פנה לשירות הלקוחות של סלקום.

2.8      המידע והשירותים המוצעים באפליקציה מסופקים על ידי קבוצת סלקום כהגדרתה לעיל. על מנת שנוכל לספק את  השירותים, לשפרם, לבצע התחשבנות, להתאים לך מוצרים ושירותים וכן לפנות אליך בהצעות ומבצעים המותאמים לך במגוון הערוצים, נהיה רשאים לשתף מידע שנצבר וייצבר לגביך, תוך כדי הרישום והשימוש באפליקציה, בין התאגידים בקבוצת סלקום, המידע ישמש, בין השאר, לצורך טיוב והוספה למידע הקיים כבר במאגר המידע הרלוונטי ויישמר במאגרי המידע הממוחשבים של כל אחד מתאגידי הקבוצה ו/או במאגר מידע מאוחד.

  1. שימוש בקוקיות (Cookies) וטכנולוגיות איסוף מידע

באתרי האינטרנט, באפליקציות, ובפרסומות המקוונות שלה, סלקום עושה שימוש בטכנולוגיות איסוף מידע כגון קובצי Cookie, קובצי Web Beacons Pixels (תגי פיקסל) כלי ניתוח דפדפן, יומני שרת, משואות רשת,  SDKועוד (להלן: "טכנולוגיות איסוף"). בכלל זה, נעשה שימוש בטכנולוגיות איסוף שמקורם בצדדים שלישיים, כגון:Analytics ,ReCaptcha AppsFlyer, Firebase , ואף שירותי סטטיסטיקה ופרסום נוספים של חברות כגון גוגל ופייסבוק, על מנת לאפיין ולנטר אירועים ופעולות בערוצים דיגיטליים ולזהות דפוסי שימוש. רשימה זו אינה ממצה, וסלקום עושה שימוש, כאמור, בטכנולוגיות איסוף נוספות.

טכנולוגיות האיסוף מאפשרות לנטר את הפעילות בשירותים הדיגיטליים (לרבות אתר האינטרנט והאפליקציות), לשפר את חווית השימוש וכן לשפר פעולות שיווקיות. למשל, טכנולוגיות האיסוף מאפשרות לזהותך בכניסה חוזרת לאתר האינטרנט ו/או לאפליקציות, לאסוף ולאפיין נתונים שונים אודות המשתמשים ואודות אופן השימוש בשירותים המקוונים, פעולות שבוצעו בהם, העדפות שימוש, הפרסומות אליהם נחשפת, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים כאמור, ולרבות הצלבה של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של המשתמשים בשירותים מקוונים ובפלטפורמות אחרות המסופקות בידי סלקום ו/או באמצעותה ו/או בקשר איתה. כמו כן, עשוי להיעשות שימוש כאמור גם לשם קבלת החלטות בדבר אספקת שירותים שונים והיקפם עבורך.

טכנולוגיות האיסוף האוטומטי אוספות ומעבירות נתונים שונים לדוגמא: מידע על הפעולות שבוצעו באתר או באפליקציה, לפי העניין, תאריכים ושעות של הביקורים שלכם באתריים או באפליקציה, מידע,  וכן מידע אודות ציוד הקצה (כדוגמת מחשב או טלפון) שבו נעשה שימוש. מידע זה כולל בין היתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, כתובת IP, זמן שהות באתר או בדף כלשהו, רמת הטעינה של הסוללה (אם יש), מיקום ועוד.

 

למידע נוסף על כמה מטכנולוגיות האיסוף בהם נעשה שימוש לרבות האופן בו נאספים הנתונים וכן על השימוש בהם, הנך מוזמן לעיין כדוגמא ב-

 https://policies.google.com/privacy?hl=en,https://www.facebook.com/policies/cookies https://www.google.com/analytics/terms/us.html, https://www.appsflyer.com/privacy-policy.

 

אפשר להגביל את השימוש בטכנולוגיות איסוף באמצעות בחירות מתאימות בדפדפן ובטלפון הסלולרי להגבלת שימוש בקוקיות ומזהי פרסום. כמו כן, באפשרותך לערוך את העדפותיך בנוגע לכלים ולשירותים של גוגל דרךhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

וגם: https://adssettings.google.com. גם פייסבוק מאפשרת להגביל שימוש במידע אודותיך במסגרת השירותים שהיא מספקת.

סלקום עשויה להתיר לחברות ולצדדים שלישיים לעשות שימוש בשירותים הדיגיטליים לרבות באתר ו/או באפליקציות לצורך פרסום שירותיהן (להלן: "החברות המפרסמות"). פרסום התוכן על-ידי החברות המפרסמות יכול שיעשה תוך שימוש בטכנולוגיות איסוף. השימוש של החברות המפרסמות בטכנולוגיות איסוף אוטומטי כפוף למדיניות הפרטיות שלהן בלבד, ולא של סלקום.

כמו כן, יתכן וסלקום תבחר לפרסם מידע אודותיה באתרים ואפליקציות שונים בהם תבקר, ולעשות שימוש בטכנולוגיות איסוף לצורך פרסום מותאם. במהלך השימוש באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע וסלקום עשויה לעשות בו שימוש כמפורט להלן לרבות לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפניך לנושאים המעניינים אותך. סלקום אינה אחראית לתפעול האתרים האחרים בהם תגלוש או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין, ויש לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מאתרים אלו.

סלקום אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. שימו לב, כי בין אם סלקום מפרסמת באתרים של חברות אחרות או שמדובר בחברות המפרסמות באתר של סלקום, מדובר באתרים אשר אינם כפופים להודעת הפרטיות הזו. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מאתרים אלו.

4         אבטחת מידע

סלקום נוקטת באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך, ובכלל כך מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באפליקציה. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, סלקום אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האפליקציה. הנך מאשר, כי ידוע לך כי לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב ולא תהא לך כל טענה ו/או תלונה במקרה של חדירה למערכות המחשב כאמור. הנך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי סלקום, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האפליקציה והמידע שבהם או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

5          אחריות

5.1       שירותי האפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סלקום ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

5.2      חרף המאמצים שעושה החברה על מנת להבטיח את תקינות האפליקציה, החברה אינה מתחייבת כי המידע המוצג באפליקציה הינו מדוייק ונכון. כמו כן החברה אינה מתחייבת שהגלישה ו/או השימוש ו/או השירותים באפליקציה יינתנו כסדרם,  יהיו  רציפים  וללא הפרעות, יהיו ללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי סלקום, נזקים, קלקולים ותקלות.

5.3      מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל סלקום לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק, או אובדן או חסרון כיס העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, לך או  למשתמש כתוצאה  מהעדר גישה לאפליקציה, כתוצאה ממתן השירותים, הסתמכות על מידע שניתן באפליקציה,  עיכוב במתן השירותים או הפסקתם או כתוצאה מהשמטה, שיבוש, פגם, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה במידע או בנתונים, או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש או בציוד של סלקום או מי מטעמה או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת סלקום. כמו כן, סלקום לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באפליקציה ובגין כל התנהגות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.

5.4      הרשמה לאפליקציה או שימוש בה מהווים את הסכמתך לכך כי הינך פוטר את החברה מכל טענה או דרישה או תביעה בקשר לכך.

5.5      הינך מתחייב לשפות את סלקום ו/או מי מטעמה  בגין כל תביעה שתוגש  בגין שימושך או שימוש מי מטעמך באפליקציה וכן בגין כל נזק או אובדן או חסרון כיס שייגרם לסלקום כתוצאה מהפרתך ו/או הפרת  המשתמש את הוראות הסכם זה או בגין כל טענה או דרישה או תביעה כנגד החברה שעילתה בשימוש שנעשה על ידך באפליקציה ובשירותיה.

5.6      באפליקציה עשויים להימצא קישורים לאפליקציות ו/או לאתרי אינטרנט אחרים אשר אינם נמצאים בבעלות סלקום. סלקום אינה אחראית לתוכן ו/או לאמינות ו/או לחוקיות אפליקציות ו/או אתרים אחרים אלה.

6         שינויים באפליקציה, הפסקתה ומניעת שימוש

6.1       סלקום רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את שירות האפליקציה כולו או להסירו כולה  ו/או להגביל את אפשרות השימוש בה ו/או להוסיף ו/או להסיר ו/או לשנות מעת לעת את מבנה האפליקציה, המראה שלה, ההצעות ו/או התעריפים המופיעים בה, התכנים, התמונות, השירותים הכלולים בה, תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות,  של האפליקציה וכל היבט אחר הכרוך באפליקציה ותפעולה - והכל, באופן מיידי ללא הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה של סלקום.

6.2      בנוסף, סלקום רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לחסום את הגישה שלך לשירותים המסופקים על ידי האפליקציה במקרה של סיום עבודתך בחברה ובמקרים נוספים, לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא סלקום רשאית לעשות זאת גם במקרים של עבירה על החוק ו/או בשל הפרה של תנאי שימוש אלה ו/או בשל הפרעה לפעילותם התקינה של האפליקציה.

6.3      לא תהא לך או למשתמש כלשהו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סלקום בגין ביצוע שינויים ו/או הסרות ו/או הוספות כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

7          שינוי תנאי השימוש ותנאי קבלת השירותים באפליקציה

7.1       תנאי השימוש לעיל ולהלן הם התנאים המעודכנים לצורך עשיית שימוש באפליקציה. סלקום רשאית לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלו, ובכלל כך את מדיניות הפרטיות. שינויים כאמור יכנסו לתוקף עם פרסומם באפליקציה.

8         קניין רוחני

8.1       האפליקציה וכל המידע המצוי בה מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות נוספות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני באפליקציה, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא), שם האפליקציה "סלקום שלי", הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבה, הינם רכושה הבלעדי של סלקום בלבד, או של צדדים שלישיים שסלקום קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובה הגרפי של האפליקציה, בסיסי הנתונים בה,  תכנים וקבצים הכלולים בה וכל פרט אחר הקשור בהפעלתה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, בעיצובים או בשירותים הכלולים ו/או מוצעים באפליקציה בלא קבלת רשותה המפורשת של סלקום בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים/תכנים כלשהם המתפרסמים באפליקציה לצורך הפצתם ברבים, בלא לקבל את הסכמת סלקום בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). אין להציג את האפליקציה בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לה סלקום, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש. 

8.2     סלקום עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על זכויות הקניין במידע המצוי באפליקציה. אם הנך סבור כי קיים חשש כלשהו להפרת זכויות הקניין כאמור, נודה לך על הסבת תשומת ליבנו לעניין באמצעות פרטי הקשר המופיעים מטה.

9         הגבלת שימוש פרטי ואישי בלבד

השימוש בשירותים, בתכנים ובמידע הכלולים באפליקציה מותר למטרה אישית ופרטית בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לעשות כל שימוש מסחרי באפליקציה או בנתונים המפורסמים בה, בבסיס הנתונים שבה, או בפרטים אחרים המתפרסמים בה.

10       כללי

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמך זה לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה מכל סוג ומין, תגברנה הוראות מסמך זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות בלבד.

11         דין ושיפוט

מקום השיפוט הבלעדי בנוגע לשירותי סלקום, לרבות תנאי שימוש אלו והנובע מהם וכן לגבי  השימוש באפליקציה  הוא בתי המשפט המוסמכים בישראל. והדין החל הוא דיני מדינת ישראל.